منوى اصلى:
جستجو در سايت:
 صفحه اصلى » درباره ما
صفحه اصلى

الصفحات مثبت درباره ما

بخش بخش: صفحه اصلى تاريخ تاريخ: ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۳۷۹۸ نظرات نظرات: ۰

بسم الله الرحمن الرحيم

كانون پژوهشى تخصصى حضرت مهدى عجل الله فرجه

مسأله إمام مهدى عجل الله فرجه يکى از مهمترين مساءل مطرح شده در ميدان علمى ودر تمام بحثهى مربوط به آن ومكاتب وايدئولوژى ها وروشهى فلسفى آن است. زيرا همه به آن روزى كه عدالت وسعادت بر همه بشريت حاكم مى شود معتقد هستند ولى اختلاف آنجاست كه چه شخصيتى محور ين حرکت جانى خواهد بود وچه محورى تمام بشريت را زير پرچم ورهبرى خود قرار خواهد داد _اين اختلاف به سبب پيروى از عقائد فكرى مختلف، البته با چشم پوشى از نحوه ى نگرش واقع بنيانه وطرفدارى از اين مسأله، ايجاد مى شود_.

از روشن ترين مسائل مطرح شده در اين زمينه _ومنظورم مشخص كردن شايسته ترين فرد يا گروه برى حمل تمام سختيهى کار وبرعهده گرفتن ين وظيفه ى جهانى كه بشريت به آن چشم دوخته است همان وظيفه ى جهانى كه بشريت از ابتدى ولادتش تا به آخرين لحظه به آن أميد كار مى كند _اعتقادات مكتب تشيع است.

ما در حد مسؤوليتمان قادريم بگوييم که از طرفى اين طرحهى شيعه ى دوازده امامى در تشخيص هويت ومحور اين حركة تنها طرحهايى است كه منسجم با فطرت انسان است واز طرفى حديثهى متواتر اين مسألة را إثبات مى كند واين همان هدفى است كه سعى در اثبات حقانيت آن داريم وآن از راه حركتى برنامه ريزى شده به وسيله ى اين كانون خواهد بود كه بر ادله ى عقلانى وهمچنين موروثهى صحيح ومورد اتفاق (سنت وقرآن وأحاديث و...) تكيه دارد. البتة چون نبيد از تأثير قلبى وعاطفى در ايجاد يك فرهنك تفكرى جديد وروشن وهدفدار در عقل انسان مسلمان غافل شويم لذا اين مركز اين جهت را مورد أهميت قرار داده وآن را در رأس كارهى كانون قرار داده است.

هدفها:

۱_ همان طور كه قبلاً اشاره شد قضيه ى إمام مهدى عجل الله فرجه چه در زمينه ى نظرى وچه در زمينة علمى مستحق أهميت دادن است.

۲_ مسأله امام مهدى عجل الله فرجه آخرين حلقه برى تزهى شيعى است همان طرحهايى كه بيانگريم فهم درست از اسلام مى باشد. اسلامى كه عبارت است از ايمان به خاتميت حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعترت بعد ا زاو به صورت يكپارچه (هدايتگران اصلى وسادات بشريت) به طورى كه قابل تفكيك نباشد بنابراين دفاع از آنها وكاشت آن در قلبهى مؤمنان نحوه ى ديگر دفاع از كل مكتب تشيع است كه بدون نظريه ى امامت فرو مى باشد.

۳_ مسألة إمام مهدى عجل الله فرجه از چند جهت با بقيه أئمة عليهم السلام تفاوت دارد:

أ_ امام عليه السلام در اين زمان زنده مى باشد واين مسأله در صورتى اهميت خواهد داشت كه در وجدان فرد تحقق پيدا كند وراه خود را در همه ى جامعه ى اسلامى پيدا كند.

ب_ مسأله امام مهدى عجل الله فرجه با موجى از تشكيكات وشبهه هى شديد بيشتر از ساير ائمه به دليل ناسامانى حوادث از موقع ولادت امام عليه السلام وغيبت صغرى وهمچنين طول كشيدن مدت زمان غيبت كبرى مواجه شده است.

ج_ به دليل اينكه مسأله امام مهدى عجل الله فرجه مسأله ى اسلامى عام (شيعى وسني) وانسانى جهانى است.

در مى يابيم كه بسيارى به اين مسأله مايلند وطمع دارند كه اين قضيه طبق اعتقادات وأفكار آنها وموافق با مكاتب آنها باشد بنابراين بايد اين مكتب درست معرفى وتعيين شود وبايد از معتقدات فرهنك تشيع حمايت كنيم.

د_ عدم وضوح فرهنگ مهدويت در مجتمع عراقى به دليل كارهى رژيم سرنگون شده وجنگ آن با تمام نشانه هى تشيع ودر همه ى زمينه ها ومهمترين آن قضية انتظار ومنتظر عليه السلام است. قضيه ى كه روح مبارزه با ستمگرى وآماده شدن برى ظهور حضرت مهدى عليه السلام را بيدارى مى كند.

هـ_ علاوه بر همه ى اين مسائل بعضى از نفسهى ضعيف را در مى يابيم كه به شدت وبا أنواع راهها ووسائل گوناگون مى کوشند تا به چهره ى  ين ين شخصيت بزرگ يا يکى از پيروان او برى رسيدن به ثروتهى ين دنيى فانى ورسيدن به اهداف شخصى بدون در نظر گرفتن موانع دين وترس از آخرت برسند.

بنا بر اين بخاطر اين دلايل مهم وغير از اينها اين مركز با تلاشهى قدردانى شده از حجه الاسلام والمسلمين سيد جواد شهرستانى وحمايت شده از طرف مرجعيت عاليقدر آية الله سيد على سيستانى در نجف أشرف تأسيس شد تا راهنمايى باشد كه راه منتظران را به وسيله ى  فعاليتهى بحثهى متنوع آن روشن كند.

واحدها وبحثهى مختلف مركز:

اين نهاد در حقيقت پروژه ى  فکرى برى درسهيى پيرامون امام مهدى عجل الله فرجه بر جهت تنورى وعلمى آن مى باشد. بنابر اين فعاليت اين مركز فقط به يك شكل عملى نخواهد بود به طوريكه اين پروژه مى تواند هسته ى برى پروژه هى مهمتر وبزرگتر باشد لذا اين مركز از قسمت هى مختلف تشكيل شده است:

مدير كل:

مسؤوليت مدير كل خدمت به كارمندان مركز وگروههى علمى وپيگيرى کار آنها ومشاركت در پيشرفت عمل به صورت کلى از ناحيه ى  ادارى وعلمى مى باشد همچنين مراجعه وديدن کتاب ها وانتشارات همراه با گروههى علمى به هدف چاپ آنها به اضافه ى  پيگيرى شانه ها وقسمت هى مختلف وسعى در خدمت آنها تا حد امكان مى باشد.

معاون ادارى (مدير عامل):

كار مدير عامل متابعت از كارمندان ووظايف آنها وتدقيق در حضور وغياب همچنين توزيع حقوق ماهانه، همچنين تشکيل آرشيو ها برى تمام شاخه ها وبخش ها مى باشد. بعلاوه اينكه مدير عامل نماينده ى مدير کل در بسيارى از ديدارهى عمومى وخصوصى مى باشد.

قسمت کتابخانه:

ين قسمت از کتابخانه هى گوناگون به سبب تنوع مصدرهى معرفى شده در آن تشكيل شده است وشامل:

۱_ قسمت كتابهى چاپي.

۲_ قسمت کتابهى خطي.

۳_ قسمت كتابخانه ى سمعي، بصري.

بخش تحقيق وتأليف:

هدف از اين بخش تحقيق آثار مهدوى از جملة كتابها ومقاله ها ونامه هى اثرى مى باشد ودر اين قسمت اولويت به كتابها ونامه هى تخصصى داده مى شود كه تا به حال نورى نديده اند واين بخش را برگزيدگانى از محققين متخصص بعهده دارند. علاوه بر آن شامل گروه علمى اختصاصى که مسؤوليت تحقيق در شبهات وجواب به آنها مناسب با زمان وتمامى مراحل آن را دارند. ودر آنجا گروه ديگرى متخصص تأليف مى باشند.

بخش كامپيوتر:

در ين بخش فعاليتهى کامپيوترى متعلق به مرکز انجام مى شود از جمله تيپ حروف برى انتشارات مرکز تصحيح کامپيوترى همچنين طرح بوسترها وقابهى مخصوص وجلد كتابها در اين قسمت است. به اضافه ى چاپ ونشر مطبوعات وبرنامه ريزى برنامه هى كامپيوترى وتعمير دستگاهها وهمراهى با بخشهى ديگر که به آن در همه ى قسمت ها نياز است مربوط به اين بخش مى باشد.

بخش انترنيت:

روشن است كه بيشترين اهميت اينترنت در آسان ونزديك كردن رى ها در تمام جهان است بنا براين مركز از شبكه ى عنکبوتى برى سرعت بخشيدن رساندن معلومات تشيع (معلومات حقيقى ودرست) به تمامى خوانندگان استفاده کرده است وآن از راه يجاد سيت هى تخصصى مربوط به حضرت مهدى عجل الله فرجه ممكن شده است تا پيگاه تبليغاتى برى نشان دادن نظر فکرى وعقيدتى مرکز همچنين تمام مطالب مربوط به مسأله إمام مهدى عليه السلام باشد.

بخش تبليغاتى از راه انترنت:

بعد از احساس به أهميت شديد شبكه ى عنکبوتى در به سرعت رساندن معلومات وتوسعه ى چارچوب بر قرارى ارتباط بين دولتهى جهان مركز با حركتى با بركت بخش تبليغاتى از راه انترنت همراه با كادرهى فنى وعلمى مختص به آن را برپا کرد.

مجله ى انتظار:

با آنكه در مركز او وسايل گوناگونى برى بالا بردن فرهنگ مهدوى در اجتماع استفاده مى شود با ينحال نشر مجله نيز برى ين مسير فرهنگى يکى از اهداف مهم ين کانون پژوهشى تخصصى مى باشد چرا که مجله يکى از نزديکترين وسيل برى افراد است که مى توانند آن را تهيه كرده وفرهنگ خود را به ين وسيله بالا ببرند وين مجله برى معلومات عمومى همه مى باشد وشامل ديدگاهى جديد برى بزرگداشت فرهنگ مى باشد. واز حق ين مجله است که در هر اجتماع وگروهى که در مسائل جديد مربوط به ين فرهنگ يستادگى مى کند وارد شود.

اهميت ين مجله به خاطر آن است که اولين مجله ى مهدوى به زبان عربى مى باشد وقبل از آن در مجله هى عربى هيچ مجله ى معرفى نشده است که به ين مسأله أهميت دهد لذا ين مجله برى پاسخگويى به ين احتياج وبرى بالا بردن احساس مهدوى مهم نشر مى شود.

بخش کودک مهدوي:

برى يجاد علاقه ى بيشتر بين کودک مسلمان وبين موليش حجه بن الحسن عليه السلام ين مرکز بخش خاصى برى کودک يجاد کرد تابه اهداف زير برسد:

۱_ تعريف لازم وکافى از امام برى کودک.

۲_ بيشتر کردن دوستى امام در دل کودکان.

۳_ کار زياد برى به دست آوردن رضى او.

بخش تبليغات:

ين بخش مسؤوليت تبليغاتى را برى رسيدن به هدف بالا بردن آگاهى عمومى در مسأله امام مهدى عليه السلام از طريق چاپ بوسترها وتقويم هى سالانه وبرچسب هى ديوارى وسالنامه ى منتظر وقابهى بزرگ نورى در ميدان ها وراههى عمومى که در آن بعضى از حديثها ورويات ودعاهى مخصوص به امام عليه السلام ذكر شده است بعهده دارد.

بخش انتشارات:

بخش انتشارات به عنوان نتيجه ى نهيى بقيه بحثهى ين کانون مى باشد. بنابر ين از خلال فعاليتهى بخشهى گوناگون در ين کانون بسيارى از کتابهى متعلق به امام مهدى عليه السلام ومجله ى انتظار وسالنامه ى منتظر وداستانهى مهدوى کودکانه وبسيارى از بوسترها وتقويمها وغيره منتشر شده است.

بخش خواهران:

فعاليت ين بخش برى فعال کردن وثابت کردن عقيده ى مهدوى در اجتماع زنانه است. وين هدف از طريق فعاليت هى زير به دست مى يد.

۱_ يجاد جلسه ها وسخنرانى هى مختلف.

۲_ مسابقه هى ماهانه وغيره.

۳_ فعاليت در مدرسه هى دخترانه از ابتدائى (دبستان) تا دانشگاهها.

۴_ فعاليت وهمراهى ين بخش با سير بخش هى ين کانون.

بخش روابط عمومي:

فعاليت ين قسمت به روابط دوستانه در تمام زمينه هى اجتماعى از جمله زمينه ى حوزوى ودانشگاهى خلاصه مى شود همچنين يجاد روابط با مؤسسه ها وشخصيت هى فرهنگى مختلف برى يارى واصالت بخشيدن به ين حرکت مهدوى مى باشد.

بخش ترجمه:

ين بخش يکى از قسمت هى تازه تآسيس شده است وأهميت آن احتياجى به توضيح ندارد چرا که مى دانيم يجاد رابطه ى فکرى بين امتهى مختلف وزبانها وأفکار مختلف از طريق انتقال افکار مهدوى از زبان عربى به بقيه زبانها وبر عکس مى باشد.

بخش پيگيرى وآمارگيري:

ين بخش أهميت مخصوصى دارد چرا که سنگ اساسى برى شناسيى چگونگى حرکت است که از راه آن پيگيرى بسيارى از فعاليت ها در مورد امام مهدى عليه السلام امکان دارد.

همچنين پيگيرى مسأله انتظار از دو جهت منفى ومثبت وشناسيى رى ديگران وپيگيرى راههى آنها باعث آسان شدن راههى سخت نزديکى به آنها ووحدت با آنها مى شود.

از ينجا است که ين قسمت بسيار به پيگيرى مجله ها ومقاله ها وبحثهى مختلف انترنتى وحرکتهى منحرف وگمراه وماهواره ها وجمع کردن آمارهى زياد راجع به مسائل گوناگون مهدوى وفعاليتهى ديگر اهميت مى دهد.

بخش برنامه ريزي:

ين بخش برنامه ى کلى برى حرکت کانون را رسم مى کند وآن از راه يجاد برنامه هى سالانه يا پنج ساله همچنين طرح برنامه ها وچگونگى انجام آنها وبررسى جوانب مثبت ومنفى هر برنامه مى باشد وين کانون به وسيله ى ين برنامه ها سعى در حل مشکلات ويجاد حلهى مناسب برى آن را دارد.

شاخه هى مختلف مرکز:

واحد کوت: افتتاح ين مرکز در شروع سال ۲۰۰۶ به همکارى قدر دانى شده از جانب مؤسسه ى حوراء زينب عليها السلام به إتمام رسيد.

فعاليتهى گوناگون ين واحد به همکارى افراد است شامل:

۱_ دعوت شخصيتهى علمى برى گرفتن سنخرانى ها وجلسه هى اختصاصي.

۲_ (برگزاري) اجراء مسابقات گوناگون ودر همه ى زمينه ها وهمه ى مراحل.

۳_ برگزارى ويجاد نميشگاههى علمى وفنى مختلف در ين شهرستان.

واحد قم:

ين واحد فعاليت خود را در سال ۲۰۰۵ آغاز کرد تا مهمترين وضرورى ترين حلقه دومين وبزرگترين جامعه ى دينى برى گروه باشد.

تا زير سيه ى آل محمد از ين سرچشمه ى علمى استفاده کند علاوه بر ينکه در ين واحد تمامى چاپ ها وانتشارات کانون در تمام مناطق جهان نگهدارى ومورد أهميت قرار داده مى شود.

همينطور ين بخش روابط فرهنگى با سير مؤسسات وشخصيتها که فعاليت مهدوى دارند بر قرار مى کند.

رتبه رتبه:
  ۷ / ۲.۰
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم