منوى اصلى:
جستجو در سايت:
 صفحه اصلى » [اشخاص] » حجت الاسلام عليرضا پناهیان
اشخاص

اشخاص حجت الاسلام عليرضا پناهیان

نمایش ها نمایش ها: ۲۹۰۹
حجت الاسلام عليرضا پناهیان

صوتى الفت بين دلها در جامعه مهدوی
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:42:21 تاريخ تاريخ: ۵ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۵۵ نظرات نظرات: ۰

صوتى آگاهی پيرامون جامعه مهدوی
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:46:12 تاريخ تاريخ: ۵ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۹۳ نظرات نظرات: ۰

صوتى افزايش شايستگی جامعه در راستای فرج
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:51:33 تاريخ تاريخ: ۵ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۸۷۲ نظرات نظرات: ۰

صوتى آزادی در جامعه مهدوی
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:08:11 تاريخ تاريخ: ۵ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۸۰ نظرات نظرات: ۰

صوتى ابعاد انتظار
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:59:03 تاريخ تاريخ: ۵ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۴۰ نظرات نظرات: ۰

صوتى انتظار فرج (۲)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:43:13 تاريخ تاريخ: ۹ / ۵ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۰۰۵ نظرات نظرات: ۰

صوتى انتظار فرج (۱)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:40:31 تاريخ تاريخ: ۹ / ۵ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۸۸۰ نظرات نظرات: ۰

صوتى مشکلات عصر غيبت
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:47:50 تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۶۸ نظرات نظرات: ۰


صوتى وفای به امام زمان (علیه السلام)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:36:08 تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۲۴ نظرات نظرات: ۰

صوتى نقش زنان در زمينه سازی برای ظهور
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:52:17 تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۶۳ نظرات نظرات: ۰

صوتى مفهوم انتظار
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 01:19:15 تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۷۵ نظرات نظرات: ۰

صوتى معرفت به امام زمان (علیه السلام)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:26:45 تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۸۸۱ نظرات نظرات: ۰

صوتى محبت به امام زمان (علیه السلام)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:47:01 تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۷۹ نظرات نظرات: ۰

صوتى فضيلت انتظار
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:54:51 تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۴۳ نظرات نظرات: ۰

صوتى دعای ندبه ومسأله ولايت
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:58:34 تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۱۳ نظرات نظرات: ۰

صوتى دعای ندبه وفلسفه گريه
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:49:59 تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۸۸۳ نظرات نظرات: ۰

صوتى دعای ندبه وحضرت صديقه کبری
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:49:33 تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۱۴ نظرات نظرات: ۰

صوتى دعای ندبه شعور يا شعار
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:45:36 تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۱۳۸ نظرات نظرات: ۰

صوتى توصيف ياران امام زمان (علیه السلام)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:47:17 تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۹۶۱ نظرات نظرات: ۰


«« « ۱ ۲ ۳ ۴ » »»
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم