منوى اصلى:
جستجو در سايت:
 صفحه اصلى » [اشخاص] » حجت الاسلام عليرضا پناهیان
اشخاص

اشخاص حجت الاسلام عليرضا پناهیان

نمایش ها نمایش ها: ۱۱۹۰۸
حجت الاسلام عليرضا پناهیان

صوتى صبح جمعه با امام زمان (عليه السلام)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:42:46 تاريخ تاريخ: ۲ / ۹ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۷۱۰ نظرات نظرات: ۰

صوتى غريب نبودن امام زمان (عليه السلام)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:34:17 تاريخ تاريخ: ۲ / ۹ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۳۰۱۱ نظرات نظرات: ۰

صوتى ولايت پذيری در عصر غيبت
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 01:28:08 تاريخ تاريخ: ۲ / ۹ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۵۳۲ نظرات نظرات: ۰

صوتى مسأله انتظار
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 01:06:51 تاريخ تاريخ: ۲ / ۹ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۵۷۵ نظرات نظرات: ۰


صوتى رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور (۱۰)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 01:16:48 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۷۵۷ نظرات نظرات: ۰

صوتى رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور (۹)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:57:07 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۹۷۲ نظرات نظرات: ۰

صوتى رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور (۸)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:59:40 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۶۰۴ نظرات نظرات: ۰

صوتى رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور (۷)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 01:03:57 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۸۸۲ نظرات نظرات: ۰

صوتى رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور (۶)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:49:38 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۷۶۲ نظرات نظرات: ۰

صوتى رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور (۵)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:49:42 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۵۹۰ نظرات نظرات: ۰

صوتى رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور (۴)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:53:30 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۶۵۶ نظرات نظرات: ۰

صوتى رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور (۳)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 01:08:08 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۶۵۲ نظرات نظرات: ۰

صوتى رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور (۲)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 01:01:18 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۹۶۱ نظرات نظرات: ۰

صوتى رازهای عاشورا، راه سلوک، رمز ظهور (۱)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 01:05:36 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۹۱۷ نظرات نظرات: ۰


صوتى زمينه سازی ظهور
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:36:06 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۷۷۰ نظرات نظرات: ۰

صوتى دعای ندبه، دعای محبت
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:43:46 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۵۵۷ نظرات نظرات: ۰

صوتى حقيقت نزديكى ظهور (۲)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:53:31 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۹۴۳ نظرات نظرات: ۰

صوتى حقيقت نزديكى ظهور (۱)
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 01:01:09 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۶۴۹ نظرات نظرات: ۰


صوتى تربيت دينی در جامعه مهدوی
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:30:59 تاريخ تاريخ: ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۵۳۵ نظرات نظرات: ۰

صوتى پرورش فرزندان برای بعد از ظهور
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:49:11 تاريخ تاريخ: ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۵۵۴ نظرات نظرات: ۰

صوتى بُعد اجتماعی فرج
بخش بخش: حجت الاسلام عليرضا پناهيان الشخص با صداى: حجت الاسلام عليرضا پناهیان زمان زمان: 00:53:46 تاريخ تاريخ: ۵ / ۶ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۶۲۲ نظرات نظرات: ۰

 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم